Uniezorg
Werken bij

Privacybeleid

Niet alleen patiënten worden met de grootst mogelijk zorg behandeld binnen Uniezorg, maar ook je persoonsgegevens. Je wilt tenslotte niet dat die gegevens op straat komen te liggen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

Als je patiënt wordt, moeten wij weten wie je bent. Wij willen immers zeker weten dat de juiste persoon de juiste behandeling krijgt.

 • Geslacht

Om jou van een juist advies te kunnen voorzien is het noodzakelijk dat wij weten wat je geslacht is.

 • Geboortedatum

Je leeftijd kan van invloed zijn op het advies dat je krijgt. Daarnaast is je geboortedatum noodzakelijk om je identiteit vast te stellen en hebben wij die nodig om te kunnen communiceren met de zorgverzekeraar.

 • Adresgegevens

Wij hebben je adresgegevens nodig zodat je met de post informatie van ons kunt ontvangen over de behandeling.

 • Telefoonnummer

Wij hebben je telefoonnummer nodig omdat wij je willen bellen voor het maken van een afspraak. Daarnaast kan een afspraak vanwege onvoorziene omstandigheden niet doorgaan. Wij willen je dan snel kunnen bereiken.

 • E-mailadres

Wij hebben je e-mailadres nodig omdat je hier bevestigingen en herinneringen voor afspraken ontvangt. Wanneer je geen e-mails van Uniezorg wenst te ontvangen kun je je hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@uniezorg.nl.

 

Uniezorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid

Je behandeling kan alleen veilig verlopen als wij alle informatie over je gezondheid weten. Denk bijvoorbeeld aan hartafwijkingen of allergieën.

 • Burgerservicenummer (BSN)

Zorgverleners zoals Uniezorg zijn verplicht het burgerservicenummer (BSN) van hun patiënten vast te leggen in hun administratie. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Het BSN in de zorg wordt gebruikt om:

 • fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens; 
 • eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering;
 • persoonsverwisseling te voorkomen;
 • betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Zorgverleners moeten controleren of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Daarom vragen erkende zorgverleners patiënten om een geldig identiteitsbewijs.

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uniezorg verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om zo veilig en goed mogelijk te kunnen behandelen. Als Uniezorg niet goed op de hoogte is van iemands gezondheid, kan dat fatale gevolgen hebben bij een behandeling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Uniezorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een veilige medische behandeling.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uniezorg bewaart je persoonsgegevens minimaal 20 jaar conform de wettelijke bewaartermijn. Aangezien een arts alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens lang bewaard blijven stelt Uniezorg tot nader besluit of krachtens wet verplicht, geen maximum aan de bewaartermijn. Wil je gegevens uit het dossier laten verwijderen dan kun je ons dit verzoeken via info@uniezorg.nl. Aan het verwijderen van gegevens uit het dossier zijn specifieke voorwaarden verbonden. 

 • Delen van persoonsgegevens met derden

Uniezorg verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Uniezorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veel mensen weten niet hoe cookies precies werken. Wanneer moet je als bezoeker wel toestemming geven voor cookies en wanneer juist niet? En hoe waarborgt Uniezorg de privacy van haar patiënten?

 • Je bezoek aan www.uniezorg.nl is een veilig bezoek

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Uniezorg gebruikt technisch noodzakelijke cookies, functionele cookies en analytische cookies. Deze worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren en om het sitegebruik zo prettig en eenvoudig mogelijk te maken.

Uniezorg gebruikt Google Analytics, HotJar en GetSiteControl om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, zo kunnen we de gebruikersvriendelijkheid verbeteren. Deze partijen zijn GDPR-compliant. Advertentie en tracking cookies voor promotionele doeleinden gebruikt www.uniezorg.nl niet.

 • Verwijderen cookies

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Bij de instellingen van je internetbrowser kun je cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt je alleen zelf doen omdat cookies op je computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van www.uniezorg.nl niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van je cookie instellingen vind je in de ‘Help’ functie van de browser.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Uniezorg. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Inzien

U kunt je gegevens in de kliniek inzien tijdens een consult bij één van onze specialisten. Daarnaast kunt je je aanmelden voor je digitale dossier op het patiëntenportaal https://CURASOFT?. Je kunt dan via het portaal, of via je persoonlijke app, het medisch dossier raadplegen.

Aanpassen

Indien je een correctie of aanvulling wilt maken op de inhoud van je dossier, kun je dat aangeven aan de behandelend specialist tijdens het consult. De arts zal beoordelen of de correctie of aanvulling wordt overgenomen, immers mag het een veilige behandeling niet in de weg staan.

Verwijderen

Het is mogelijk om (delen van) je medisch dossier, binnen de kaders van de wet, te laten vernietigen. Er gelden namelijk specifieke beperkingen ten aanzien van onder meer het patiëntendossier. Je kunt je verzoek indienen door een email te sturen naar info@uniezorg.nl. Wij nemen dan contact met je op om het bericht te verifiëren. Vervolgens zullen wij zorgvuldig onze procedures doorlopen om te kijken of we gevolg kunnen geven aan je verzoek. Hierin wegen wij o.a. het belang van het leveren van goede zorg, onze juridische positie, maar ook het mogelijke belang van iemand anders. De behandelaar maakt de afweging of en zo ja welke gegevens verwijderd mogen worden. Wij informeren je hier altijd schriftelijk over. Mocht (een onderdeel uit) je medisch dossier verwijderd (kunnen) worden, dan wordt in het dossier vermeld dat (een deel van) de gegevens op jouw verzoek is verwijderd. De gegevens zijn na verwijdering niet meer terug te halen en ook niet meer inzichtelijk in het patiëntenportaal of in de app.

Wij adviseren je altijd om een kopie van je medische dossier door ons over te dragen aan een andere zorgverlener of aan jezelf, alvorens je het laat verwijderen.

Let op, financiële en administratieve gegevens zijn géén onderdeel van het medisch dossier. Wij zijn wettelijk verplicht om deze te bewaren en deze kunnen dan ook niet verwijderd worden.

Gegevensoverdracht

Wanneer je ons vraagt om gegevens naar een andere organisatie door te sturen, sturen wij alleen de gegevens door die betrekking hebben op de relevante indicatiestelling. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@uniezorg.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou zelf is gedaan vragen wij je bij dit soort verzoeken altijd een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek. 

Uniezorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege…

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uniezorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uniezorg.nl